Mountain View, California 1:22 PM EDT
Mountain View, California 11:55 AM EDT
Beijing, China 11:54 AM EDT
Beijing, China 11:53 AM EDT
Beijing, China 11:53 AM EDT
Tokyo, Japan 8:30 AM EDT
San Jose, California 6:22 AM EDT
Mantsala, Finland 3:48 AM EDT
Mantsala, Finland 12:22 PM EDT
Mountain View, California 12:00 PM EDT